ALGEMENE VOORWAARDEN Westerkadekunst

1 januari 2021

 

Artikel 1 Algemeen

1.1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Cliënt: de (potentiële) cliënt van zaken en/of diensten van Westerkadekunst, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn.

1.2

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Westerkadekunst aan de Cliënt, kunstwerken verkocht worden.

1.3

Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Westerkadekunst en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1

Al hetgeen Westerkadekunst aan mogelijkheden biedt tot leen en/of koop van werken, is een uitnodiging aan de Cliënt tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de Cliënt een aanbod heeft gedaan en Westerkadekunst dat heeft aanvaard.

2.2

Westerkadekunst is in het geval van verkoop slechts bemiddelaar bij de verkoop van kunstwerken en is dus niet de aanbieder van het kunstwerk. In het geval van verkoop gaat het dus ook om een overeenkomst tussen de Cliënt en de Kunstaanbieder.

2.3

In het geval van uitleen is Westerkadekunst de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.

2.4

De overeenkomst tussen Westerkadekunst of de Kunstaanbieder en de Cliënt komt tot stand doordat de Cliënt een bestelling heeft geplaatst. Bestellen kan in de galerie, telefonisch of op de website van Westerkadekunst.

2.5

In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie: · De naam van het kunstwerk · De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft · Of het uitleen of verkoop betreft · De prijs c.q. het uitleentarief · Het e-mail adres en/ of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order.

2.6

De overeenkomst bevat alle tussen de Cliënt en Westerkadekunst gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/ of afspraken tussen de Cliënt en Westerkadekunst.

2.7

De administratie van Westerkadekunst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Cliënt aan Westerkadekunst verstrekt opdrachten en gedane betalingen en van door Westerkadekunst verrichte leveringen. Westerkadekunst erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de Cliënt dit eveneens.

2.8

Indien de Cliënt en Westerkadekunst overeenkomen dat de Cliënt nog andere diensten van Westerkadekunst zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

 

Artikel 3 Prijzen/ tarieven en betaling

3.1

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief verzend of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2

Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3

In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Westerkadekunst gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de Cliënt in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

3.4

Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Westerkadekunst het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.5

Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Westerkadekunst gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Westerkadekunst te weigeren.

 

Artikel 4 Levering/ leveringstermijnen

4.1

De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van Westerkadekunst anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.2

De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de Cliënt en Westerkadekunst.

4.3

Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de Cliënt van dat recht gebruik dan verplicht Westerkadekunst zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.

4.4

Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Westerkadekunst gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

4.5

Aflevering is bij de 1e drempel van de woning van de Cliënt, bij hoogbouw bij de hoofdingang.

 

Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden

5.1

Westerkadekunst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2

Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 6 Bestellingen/ communicatie

6.1

Westerkadekunst is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en Westerkadekunst, dan wel tussen Westerkadekunst en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en Westerkadekunst.

 

Artikel 7 Klachten

7.1

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Westerkadekunst serieus in behandeling worden genomen

7.2

De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij Westerkadekunst, via telefoon of email.

7.3

Westerkadekunst zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Westerkadekunst zal de Cliënt hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

 

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1

Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.

8.2

Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van Westerkadekunst. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Westerkadekunst. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.3

De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Westerkadekunst over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van Westerkadekunst. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 9 Diversen

9.1

Indien de Cliënt aan Westerkadekunst schriftelijk opgave doet van een adres, is Westerkadekunst gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Cliënt Westerkadekunst een nieuw adres heeft doorgegeven.

9.2

Indien door Westerkadekunst gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Westerkadekunst deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

 

Artikel 10 Toepasselijke recht en geschillenregeling

10.1

Op alle overeenkomsten van Westerkadekunst is het Nederlands recht van toepassing.

10.2

Geschillen tussen Westerkadekunst en de Cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Rotterdam.

 

KvK 59821167

IBAN NL18INGB0009230798