Nona Mooij

10 september - 8 oktober 2023

 

In het uitgaansleven en op feesten is het alcoholgebruik vaak overmatig en lijken de consequenties, zoals kater en slaapgebrek er nu eenmaal bij te horen. Ze worden geaccepteerd en soms zelfs geromantiseerd. Dronken Daden is een serie van Nona Mooij over dit feestelijk leven. De schilderijen zijn in waterige laagjes geschilderd, alsof er een glas is omgevallen waardoor het beeld, maar ook de herinnering wordt vervaagd. Felle intense kleuren worden afgewisseld met intieme ingetogen bruintinten, allemaal deel van dit feestelijke ritueel.Tussen al deze vrolijke beelden vinden we naast inspanning ook ontspanning: rust en contemplatie in de vastgelegde momenten, waar niets hoeft en alles mag.

 

In the nightlife and at parties, alcohol consumption is often excessive, and the consequences such as hangovers and lack of sleep seem to be part of the experience. They are accepted and sometimes even romanticized. "Dronken Daden" (Drunk Deeds) is a series by Nona Mooij that explores this festive lifestyle. The paintings are layered with watery textures, as if a glass has been spilled, causing the image and the memory to blur. Vibrant, intense colors are juxtaposed with intimate and subdued shades of brown, all representing different aspects of this celebratory ritual. Amidst these joyful images, we also find moments of relaxation and contemplation, where effort is balanced with tranquility, and everything is allowed and nothing is required.

Terwijl Nona Mooij opmerkelijke, vreugdevolle of intieme momenten uit haar persoonlijke leven schildert, vervaagt ze opzettelijk haar afbeeldingen. Ze doet dit door zichzelf verschillende beperkingen op te leggen tijdens het schilderproces, zoals het werken met een specifiek type verf, het gebruik van grote penselen, of door te schilderen in bepaalde patronen of vormen.

Als figuratieve schilder beschouwt Mooij abstractie als een lastig begrip, maar juist hier begint haar zoektocht naar balans. Door beperkingen en abstractie toe te passen, voegt ze een meer universele aantrekkingskracht toe aan haar werk. Terwijl ze de intimiteit van haar eigen herinneringen behoudt, behoort de betekenis van het werk niet langer aan haar toe, maar opent zich voor de interpretatie van de toeschouwer.
 

While Nona Mooij paints remarkable, joyful or intimate moments from her personal life, she deliberately blurs her depictions. She does this by imposing various restrictions on herself during the process of painting, such as working solemnly with a specific type of paint, using large brushes, or by painting in certain patterns or shapes. 

As a figurative painter, Mooij regards abstraction as a troublesome notion, but this is exactly where her quest towards balance begins. By applying restrictions and abstraction, she adds a more universal appeal to her work. While retaining the intimacy of her own memories, the meaning of the work no longer belongs to her, but opens up to the interpretation of the spectator.

 


Zomersalon

15 juni - 31 juli 2023

 

Met veel genoegen presenteerden we net als in 2022 onder de titel Zomersalon een groepstentoonstelling met schilderijen van veertien jonge kunstenaars, samengesteld door gastcurator Nina Davies. Zoals op een salon gebruikelijk is, waren de wanden volgehangen met uiteenlopend werk van verschillend formaat en stijl. Hoewel de focus lag op figuratieve kunst, zijn in sommige werken abstracte invloeden duidelijk zichtbaar. 

 

With great pleasure, we presented, just like in 2022, a group exhibition titled "Summer Salon" featuring paintings by fourteen young artists, curated by guest curator Nina Davies. As is customary in a salon, the walls were filled with a diverse range of works of varying sizes and styles. Although the focus was on figurative art, some works clearly displayed abstract influences.

 


Daan Koens

30 april - 28 mei 2023

Daan Julius Koens (Amsterdam, 1994) is een in Rotterdam woonachtig en praktiserend autodidact kunstenaar. Al sinds jonge leeftijd is hij erg geïnteresseerd in het creëren van tekeningen van droomachtige wezens en landschappen. Hij werd onder meer geïnspireerd door de tropische natuur van de voormalige Nederlandse Antillen, waar hij opgroeide en waar hij tijdens zijn dagdromen op de lagere school aan dacht. 

Op 21-jarige leeftijd besloot Daan naar de kunstacademie te gaan en tijdens het samenstellen van de portfolio ontwikkelde hij een voorliefde voor het werken met olieverf. Na slechts 3 maanden stopte hij met de academie om vervolgens op eigen houtje verder te gaan.

Met op de achtergrond een tumultueuze periode waarin hij kampte met onder andere dakloosheid en grote financiële problemen ontwikkelde hij een unieke variëteit aan stijlen waar hij nu bekend om staat, van realistische portretten tot aan kubistische taferelen. 

 

Daan Julius Koens (Amsterdam, 1994) is a self-taught artist living and working in Rotterdam. Since a young age, he has been deeply interested in creating drawings of dreamlike creatures and landscapes. He was inspired by the tropical nature of the former Dutch Antilles, where he grew up and often thought about during his daydreams in elementary school.

At the age of 21, Daan decided to attend art school and while compiling his portfolio, he developed a fondness for working with oil paint. After only 3 months, he left the academy to continue on his own path.

Against the backdrop of a tumultuous period, during which he struggled with homelessness and significant financial problems, he developed a unique variety of styles for which he is now known, ranging from realistic portraits to cubist scenes.

 


Jolanda Linssen 

19 maart - 16 april 2023

Tronies, maskers en gezichten. Rafels, repen en restanten. Blikken, beelden, huid en haar. Kopjes, bekken, smoelen en ponems waarvan de tijd en de passie van de maker zijn af te lezen.

Jolanda Linssen werkt met keramiek, hout, textiel, papier, ze tekent, schildert, maakt reliëfs en roept daarmee een wereld op van maskerades, rolwisselingen en tegelijk een wereld van ontrafeling en kwetsbaarheid. Hiermee komt ze achter het masker en onder de huid van de kijker.

Uit alles spreekt liefde en aandacht voor de materialen die ze gebruikt en de verschillende werkwijzen die deze materialen vragen. Of het een verwassen trui is, een verknipte lap of een overgebleven stuk hout, door die aandacht en liefde verwijzen ze naar de bron de persoonlijke bron van de maker. Een verbeelding die de collectieve fantasie aanspreekt en betovert.


Piet Rogie

29 januari - 5 maart 2023

Het werk van Piet Rogie gaat over tegenstellingen: licht en donker, kleur en monochroom, uitbundig en ingetogen, lieflijk en macaber, ordening en chaos.

Dit contrast bestaat binnen een schilderij en strekt zich tevens uit tot de werken onderling.

Het gaat ook over tijd. Het tijdsverloop gedurende de dag waardoor het licht verandert. Maar ook het tijdsverloop van de geschiedenis waardoor gebeurtenissen en mensen, figuurlijk, in een ander daglicht komen te staan.

Want ja, het gaat ook over mensen. Wie zijn toch al die mensen die een rol spelen in de geschiedenis en in het persoonlijk leven van de schilder? Rogie tracht ze uit het kielzog van de tijd te trekken door ze naast elkaar te plaatsen, zonder voorbehoud waar ze voor staan of hebben aangericht. Op die manier geeft hij de portretten een nieuwe laag, een nieuwe betekenis.

Net zoals hij in zijn carrière als danser/choreograaf volop gestalte gaf aan de condition humaine, het menselijk tekort, geeft hij in zijn schilderijen de kwetsbare mens, met al zijn gebreken en vernuft, een duidelijke plaats.


Sofja Wolsky - Onderweg

27 november - 24 december 2022

Twee mannen lopen in een besneeuwd bos van berkenbomen, terwijl hun hondje treuzelt. Een typerend beeld van Sofja Wolsky: realistisch elementen gesitueerd in een denkbeeldig decor. Ze schept een magische wereld die je uitdaagt om verhalen te verzinnen. In deze arena maakt ze portretten, wordt overmaats fruit weergegeven en zie je mannen en vrouwen, die van elkaar afhankelijk zijn om hun individuele doelen te bereiken, worden geplaatst in bossen, baden en manden, gedwongen om met elkaar om te gaan.

Sofja studeerde schilderkunst en fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.


Sebastian Haquin - Dream Stories

16 oktober - 13 november 2022

Sebastian Haquin (England, 1991) is a figurative painter working in multiple media, crafting images that channel the conventions of still life, portraiture and the allegorical scene, reflecting life glimpsed through casual observations, dreams, projections and memories. The stories that dreams tell, their other-worldly subversive logic, their half recognized figures masquerading in adopted identities, become a foundation for an exploration of the real that inquires beyond appearances.


Sebastian Haquin (England, 1991) is een figuratieve schilder die met meerdere media werkt en beelden maakt die de conventies van stillevens, portretten en allegorische scènes kanaliseert. Het is een weerspiegeling van het leven, van toevallige observaties, dromen, projecties en herinneringen. De verhalen die dromen vertellen, hun buitenaardse subversieve logica, hun half herkenbare figuren vermomd in aangenomen identiteiten, worden een basis voor een verkenning van de werkelijkheid die verder gaat dan de schijn.


Inez Smit -Time Enough

9 september - 9 oktober 2022

In de schilderijen van Inez Smit zijn kleurvlakken op- en tegen elkaar aangelegd. Alsof het een stapeltje gekleurde papiertjes is die op de tafel ligt, straks worden ze terloops weer verschoven en is de ordening verleden tijd.

Inez laat ons inzoomen in de overweldigende grote wereld, al is er geen verwijzing naar een maatvoering. Door naar de schilderijen van Inez te kijken vertraag je in de snelheid waarmee je denkt en doet. Je kijkt naar een weerslag van opgestapelde tijd.

De laagjes verf, de dikte van de verf en de beweging van de kwast zijn zichtbaar en stilgezet. Maar ook de droogtijd en de daartussen liggende beslissingen tijdens het schilderproces zijn voelbaar. Alle ruis om je heen wordt even buitengesloten van dit moment.

 

Inez Smit (1967) studeerde in 1991 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Bachelor Fine Art). Zij combineert het schilderen met fotograferen en lesgeven. 


ZOMERSALON: Jonge en figuratieve schilders

10 juni - 10 juli 2022


Narinna - TRUSTING ENCLOSURE

15 april - 8 mei 2022

Narinna (Narinè Gyulkhasyan, Armenië 1986) is een praktiserend architect gevestigd in Rotterdam. Haar tekeningen, complex en toch minimalistisch, getuigen van haar ruimtelijk denken. Ze presenteert ruimte door de ogen van een architect, maar tegelijkertijd stapt ze buiten de grenzen van de praktijk en betreedt het terrein van abstractie. 

Haar gedachtegang gaat voor een groot deel over een kunstmatige omgeving, door de mens gemaakt, waarin af en toe de natuur zich laat zien.  

Hoewel het schijnbaar haaks staat op haar persoonlijke voorkeur voor scherpe helderheid, geven het spel van rechte lijnen, diagonalen en curves haar tekeningen een organische uitstraling.

Narinna’s huidige interesse in het tweedimensionale grid en haar gedachten over het vangnet van opsluiting in huis zijn onderzocht in twee series die te zien zijn in deze expositie: Radical Optimism en The Colourline Grids.


Eelke Renschke Bekkenutte - Uit de aarde

11 maart - 3 april 2022

Eelke Renschke Bekkenutte ontving in 2019 de werkbijdrage ‘Jong Talent’ van het Mondriaan Fonds. In de braakliggende periode van de afgelopen twee jaar heeft zich een nieuwe serie werken ontkiemd die te zien waren tijdens de expositie ‘Uit de aarde’ bij Maaskoe Galerie. Een kruisbestuiving van schilderkunst, fotografie en taal.

 

Het duwt zichzelf een weg omhoog

Uit de aarde

Wordt het wat het altijd al was, is en zal zijn

Tienduizend wegen tot verlichting

Groei als een boom

Neem voorbeeld aan een plant’

 

Haar werk bestaat uit, vaak grote, expressionistische schilderijen die er uit zien alsof ze in een roes zijn ontstaan. Ze gebruikt verf, fotografie, collages en teksten om haar chaos aan gedachten, gevoelens en waarnemingen op een intuïtieve manier te uiten. Bekkenutte is gefascineerd door de verhouding tussen vernietiging en vereeuwiging en zoekt manieren om deze tegenstrijdige begrippen met elkaar te verenigen. Zo schilderde en kraste ze over eerdere werken heen en verbrandde ze tijdens een performance een schilderij als offer aan de goden.


Rick Koren - stroom

11 februari - 6 maart 2022

Na ‘After Laughter’ in 2020 presenteert Maaskoe met ‘stroom’ wederom een solo expositie van Rick Koren. Ook nu laat hij je zweven tussen herkenning en vervreemding.

Het thema ‘stroom’ loopt als blauwe draad door de tentoonstelling. Het is de suggestie van elektriciteit  bijvoorbeeld bij de ‘blauw generator’ of de suggestie van beweging in de andere beelden die je te zien krijgt.

Het werk brengt je in verwarring en roept vragen op. Je fantasie wordt geprikkeld door de visuele paradoxen. Er is ook geluid dat je niet hoort, er hangt straling in de lucht. Het daagt je uit om verbanden te leggen, om verhalen te verzinnen.

 

Koren is een meester in het gebruik van verschillende materialen. Hij combineert moeiteloos hout, metaal, keramiek, teer, glas, zeep, ijzerdraad en haar. Het resultaat is telkens een object van wonderlijke schoonheid met een poëtische zeggingskracht.

Kunst voor de Veestdagen

3 december 2021 - 30 januari 2022


Loréne Bourguignon

15 oktober - 14 november 2021

Loréne Bourguignon (1957) maakt sinds 1989 voornamelijk zelfportretten. De expositie ‘Face the Changes’ laat een ontwikkeling zien van ouder werk naar dat van nu. Vroeger waren het vaak hele vage schilderijen, nu zie je steeds meer werk dat juist een scherp, gefocust beeld laat zien. Soms is de beweging in het beeld nog een beetje zichtbaar. Ook de kleuren hebben zich ontwikkeld van donkere, aan de vroeger gebruikte polaroidfoto gerelateerde, naar meer lichtere kleuren.


Eli de Haas

10 september - 3 oktober 2021

Poserende figuren doemen op uit een onduidelijke verte. In de felgekleurde vlaktes onthult zich een gebied van intimiteit. Een tussenruimte waarin een vaststaand feit kan gaan bewegen, waarin dat wat voor zeker doorging, tegen kan worden gesproken. In de schilderijen van Eli de Haas lijken de barrières tussen wat geweten kan worden en dat wat onbekend is te vervagen.


Urschleim

10 juni - 11 juli 2021

Het vloeibaar vaste Urschleim geeft onze lichamen geen vaste grond binnen een wereld die altijd in een stroperige beweging is. Het is een extensie die is blijven kleven vanuit ALL INN in Het Hem, een nieuwe samenwerking in de vorm van een groepsexpositie in de Maaskoe Galerie.  Recent afgestudeerde kunstenaars die spreken van een vruchtbare grond vol potentie tot zijn en worden, waar dingen samenkomen, uiteen vallen, groeien tot iets nieuws en weer vergaan. Het is een fluïde smurrie, een show die dynamisch mee glibbert, in de vorm van vier exposities.

Nuno Orlando, Isa van Lier, Werner van der Zwan, Lore Pilzecker, Marieke Peeters, Sachia Pereira-Stolle

Nuno Orlando

Isa van Lier

Werner van der Zwan

Lore  Pilzecker

Marieke Peeters

Sachia Pereira-Stolle


Mia van der Burg / Eva Krause

2 - 30 mei 2021

Mia van der Burg

Mijn werk laat zich verdelen in verschillende perioden.

Elke periode heeft een eigen inspiratie/onderwerp dat mij uitdaagt om steeds weer nieuwe werken te maken.
Lang geleden maakte ik beelden in beton en staal, de inspiratiebron was ‘het fragment’, een deel van iets wat groter geweest had kunnen zijn.

Ik heb een aantal jaren met foto’s gewerkt. In de natuur fotografeerde ik land- schappen, dieren en planten. De inspiratie was ‘ de maakbaarheid van de ons omringende natuur’. Alle natuur is eigenlijk in cultuur gebracht, maar wij ervaren het als oorspronkelijke natuur. Ik schilderde op de foto’s onwenselijke delen weg, ik maakte mijn eigen omgeving.

Sinds 2006 werk ik met wol. Die materiaalkeuze werd ingegeven doordat ik kopjes, schoteltjes, borden, bloemen- vazen etc. uit de nalatenschap van mijn ouders mee nam naar mijn atelier. Met zachte wol kon ik deze voorwerpen koesteren door er met zachte wol omheen te werken.
Op deze wijze ontstonden objecten en beelden.
Wol is mijn materiaal gebleven.

Alle werken in Maaskoe galerie zijn in verschillende periodes gemaakt:
Goud voor graan is een werk uit mijn ‘polder’ serie. Tijdens een werkverblijf op een boerderij in de Noordoost- polder in 2014, werd mijn fascinatie voor het begrip polder gewekt.

Het ontstaan van polders in het algemeen, maar ook het wel en wee van de pioniers in de nieuwe polders. Wat leverde deze nieuwe aarde hen op? Een goed bestaan! Ze konden boeren, huizen bouwen, gezinnen stichten. Zo werd graan goud.

Het begrip Stilleven, nature morte, was en is tussendoor steeds een thema. Dit begrip biedt mij de mogelijkheid om zonder een van te voren uitgesproken idee een beeld op te bouwen. Dat geeft, evenals de werken ‘zonder titel’ een vrijheid in het ontwikkelen van een nieuw object of beeld.

Naast de wollen objecten en beelden maak ik ook tekeningen in hoofdzakelijk grafiet, met als onderwerp ook weer de natuur: planten en dieren.

Mia van der Burg

 

Eva Krause

In der Augenfalle

“Ich schleiche mich in ein Bild hinein wie ein Reisender in ein unbekannte Welt. Folge ich einem Weg, tut sich ein neuer Weg auf, eine neue Tür, trete ich ein, dann gibt es kein Zurück, aber wieder ein neuen Weg, eine neue Tür. Die ab- wegigen Wege sind mir auf den Reisen in die Bilder am liebsten, die unerwarte- ten Wege die Spannendsten.”

Eva Krause

 

“Ik sluip in een werk als een reiziger in een onbekende wereld. Als ik een weg volg, doemt er een volgende weg op, een nieuwe deur, treed ik binnen, dan is er geen weg terug, maar weer een nieuwe weg, een nieuwe deur. De omwegen op mijn reis in de schilderijen zijn mij het liefst, de onverwachte wegen het spannendst.”

 

Eva Krause (1970, Düsseldorf - woont en werkt in Rotterdam) weet met haar schilderkunst de kijker direct te vangen met haar unieke voorstellingen. De kun- stenares geeft op een subtiele manier met haar eigen spelregels een geheel eigen invulling aan de kunststromingen realisme, surrealisme en abstracte kunst en neemt daarbinnen unieke ruimte in.

Er is weliswaar een fascinatie voor het groteske, absurde en nukkige, maar het is nooit helemaal duidelijk, dus ga je gissen en voor je het weet interpreteren met als gevolg dat het je niet loslaat. Het is een geraffineerd spel met kunstig ge- ordende voorstellingen, die in samenspel met het realistische fragment en vrije associatie aan een soort van gedroomde logica doet denken. Zodoende kunnen volledig ongelijksoortige elementen toch in een geloofwaardige samenhang ge- bracht worden en wordt de waarnemer uitgedaagd om dit werk steeds weer op een andere manier te beschouwen.

Wolfgang Heger

 


Annelies de Greef

14 maart - 11 april 2021

 

Het is niet wat het oog direct registreert, niet dat wat met de hand nagemaakt kan worden, maar het is een innerlijk landschap, een landschap dat je met je meedraagt, dat er vroeger al was, dat je voelt dat er is, dat er zal zijn, later. Een landschap dat et je mee verandert.
‘De substantie waar de werkelijkheid van is gemaakt verkeert in permanente staat van gisting’. schreef Bruno Schulz al.

Tekenen, schilderen en het maken van grafiek, het is er altijd. Soms wisselt het elkaar af, soms is het er tegelijkertijd. In de afgelopen jaren is het schilderen meer op de voorgrond gekomen. ‘Het slurpt je op.’

Soms vormt een waterverfschildering of een tekening een startpunt, maar vaak begin ik zo, zonder voorbereiding, aan een serie schilderijen. Tijdens het werken wordt me duidelijk hoe het verder moet. Soms duurt het lang, soms maanden, soms is het er in een keer.

 


Maaskoe Wintersalon

11 december 2020 - 14 februari 2021


[CROPS] Expositie Daleen Bloemers en Pim Top

25 oktober - 29 november 2020

Beide kunstenaars zoeken naar een beeldtaal die reflecteert op ons digitale zijn, zowel virtueel als fysiek. Ze maken hierbij gebruik van digitale technieken en fotografie.

 


Grafisch Atelier Minnigh

13 september - 11 oktober 2020

Hieronder een korte impressie van de expositie met toelichting van Astrid de Pauw.

Esther Schoonhoven

Beam Contrechoc

Michalina Malolpesza

Astrid de Pauw

Fenneke Hordijk

Annelies de Greef

Niki Murphy

Carla Scheepe-Belksma


Vera Witleer

28 juni - 26 juli 2020

Onder de titel Growing Spaces lieten we deze zomer werk zien van de Rotterdamse kunstenares Vera Witleer. Haar kunst kenmerkt zich door een veelheid aan technieken en materialen. De schijnbaar toevallig gevormde objecten en schilderijen zijn soms licht en breekbaar, dan weer zwaar en aards. 

Vera Witleer is een kunstenares die een variëteit aan technieken en stijlen beheerst. Fragiele werken van lijm met oliepastel combineert ze met stoere keramische objecten die in elkaar gesmeten lijken. Tijdens de expositie verraste Vera ons met haar nieuwste werk: bollen van keramiek die perfect in je hand passen.


Rick Koren

15 maart - 14 juni 2020

 

In bovenstaand filmpje geeft Rick Koren een toelichting op zijn werk in Maaskoe.

hoe het verder gaat weten we niet...

(koper, tekst met potlood)

 

Het werk van Rick Koren laat je zweven tussen herkenning en vervreemding. Soms is de vorm duidelijk, maar het materiaal onverwacht. Dan weer is het materiaal leidend en volgt de vorm vanzelf. Hij maakt theedoeken van dakleer, een matras van koper en een schilderij van teer. 

Koren is een meester in het gebruik van verschillende materialen. Hij combineert moeiteloos hout, metaal, zand, teer, glas, zeep, haar en lachgas-patronen. Het resultaat is telkens een object van wonderlijke schoonheid met een poëtische zeggingskracht.

Tegelijkertijd brengt het werk je in verwarring en roept het vragen op. Je fantasie wordt geprikkeld door de schijnbare paradoxen. Het daagt je uit om verbanden te leggen, om verhalen te verzinnen. De kunstenaar geeft daar al een voorschot op door de intrigerende titels zoals ‘hoe het verder gaat, weten wij niet…’

 

after laughter IV

(lachgas-patronen, metaal)

 

ze wachtte lang maar antwoordde niet

(metaal, glas)

 

oogst I

(lood, was)

 

zonder titel

(metaal, klei, textiel)

 

stilleven met kerncentrale

(metaal, hout, papiergrafiet, zeep)

men wist dat dit kon gebeuren

(hout, teer, tekst met potlood)

 


Henk Dicke

5 januari - 26 januari 2020

 

Henk Dicke maakt lampen. Geen gewone, maar met behulp van toevallige materialen en onderdelen, bewaard of uit de hobbymarkt, ontwerpt hij verrassende objecten. Het zijn strenge geometrische figuren, of speels en karaktervol.
Zo zien we behalve brandende kokosnoten ook een stralende kwal.

 


Maaskoe Wintersalon

14 december - 29 december 2019

 


Ilse Kauffman

3 november - 1 december 2019

 


Niki Murphy

20 september - 13 oktober 2019