Sebastian Haquin

Elk object kan een symbool worden. En elk symbool kan onverwachte diepten opleveren. Sebastian Haquin (London, 1991) onderzoekt de magie van alledaagse dingen.
Zijn startpunt zijn dromen en vervormde herinneringen. De scène die zich in zijn hoofd heeft vastgebeiteld, bootst hij fysiek na met uitgekozen modellen en schildert hij dan vaak meteen. De elementen van zijn werk los - een naakte man op handen en voeten, een vrouw met een zonnebril en glas wijn, Peter Pan - lijken hooguit wat onbestemd. Maar gecombineerd in het werk van Haquin, leggen ze een spektakel bloot.
Zijn werk is figuratief en expressionistisch. Hij bedient zich van een uitbundig kleurenpalet en een afwisselend grof en fijne toets. Haquin maakt veelvuldig gebruik van het nat-in-natschilderen (alla prima), waarbij hij een nieuwe laag aanbrengt zonder dat de lagen tussendoor drogen. Door het laten zien van de verschillende lagen verf, wil Haquin ruimte scheppen in het schilderij. Zoals een droom ook bepaalde gedeelten vaag laat, en andere weer gedetailleerd of vervormd. De verflagen fungeren zo als het startpunt van het narratief en geven een extra symbolische laag aan het werk.
Sebastian Haquin is geboren in Londen en opgegroeid in Australië. Zijn vader is Frans. Hij studeerde af aan de Kunstacademie RMIT in Melbourne, BFA painting. Hij woont en werkt in Rotterdam.

 

Every object can become a symbol. And every symbol can reveal unexpected depths. Sebastian Haquin (London, 1991) explores the magic of everyday things.
His starting point is dreams and distorted memories. The scene that has been etched in his mind is physically replicated with chosen models, and then often immediately painted. The elements of his work - a naked man on all fours, a woman with sunglasses and a glass of wine, Peter Pan - may seem somewhat ambiguous at best. But combined in Haquin's work, they reveal a spectacle.
His work is figurative and expressionistic. He uses a rich color palette and a varied coarse and fine brushstroke. Haquin frequently employs wet-on-wet painting (alla prima), applying a new layer without letting the layers dry in between. By showing the different layers of paint, Haquin aims to create space in the painting. Just as a dream leaves certain parts vague, and others detailed or distorted. The layers of paint thus serve as the starting point of the narrative and provide an additional symbolic layer to the work.
Sebastian Haquin was born in London and raised in Australia. His father is French. He graduated from the RMIT Art Academy in Melbourne, BFA painting. He lives and works in Rotterdam.

Sebastian Haquin - High priestress (2023)